Rendes immobiliàries: És igual una actualització cadastral que una valoració?

Qualsevol actualització cadastral del teu immoble, independentment de si és conseqüència d'una valoració col•lectiva o de l'aplicació dels coeficients aprovats als Pressupostos Generals de l'Estat, haurà de ser comunicada a Hisenda al moment d'imputar la renda immobiliària a la declaració de la Renda

Rendes immobiliàries: És igual una actualització cadastral que una valoració?


Qualsevol actualització cadastral del teu immoble, independentment de si és conseqüència d'una valoració col·lectiva o de l'aplicació dels coeficients aprovats als Pressupostos Generals de l'Estat, haurà de ser comunicada a Hisenda al moment d'imputar la renda immobiliària a la declaració de la Renda.

En aquesta situació es trobaran solament aquells contribuents que hagin d'imputar les seves rendes immobiliàries, com per exemple els qui tinguin segon habitatge.
En existir dues formes de modificar o actualitzar un valor cadastral, alguns contribuents (segons comenten en el FÒRUM FISCAL) dubten de si en algun d'aquests casos caldria posar en la Renda que el valor no ha estat revisat, modificat…

A l'hora d'imputar les rendes immobiliàries hi ha una casella que posa: "Indiqui si el valor cadastral ha estat revisat, modificat o determinat mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general que hagi entrat en vigor. (SI/NO)" 

En concret, la pregunta és si caldria respondre que “Sí” si l'immoble que ha d' imputar- se ha estat objecte d'una actualització o modificació cadastral, sense arribar a formar part d'una revisió cadastral com a conseqüència d'una ponència de valors. Aquestes revisions no tenen per què afectar a tots els immobles d'un municipi, poden realitzar-se solament per zones. És el cas de localitats que experimenten creixements immobiliaris d'alguns barris, o que s'expandeixen per la perifèria. En aquests supòsits podrien fer-se actualitzacions dels valors cadastrals solament a ells mitjançant els coeficients abans esmentats.

Fonts d'Hisenda han assegurat que cal marcar el “Sí” davant qualsevol actualització o revisió cadastral de l'immoble. 

DUES FORMES DE REVISAR ELS VALORS CADASTRALS

1. Segons informa el Cadastre, l'actualització de valors cadastrals per aplicació de coeficients aconsegueix aproximar els valors cadastrals al valor actual de mercat dels béns immobles així mateix, les lleis de pressupostos generals podran actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi.

Les lleis de pressupostos generals de l'Estat podran actualitzar els valors cadastrals per aplicació de coeficients, que podran ser diferents per a cadascun dels grups de municipis que s'estableixin reglamentàriament o per a cada classe d'immobles. Així mateix, les lleis de pressupostos generals podran actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi. 

2. L'altra valoració és la col·lectiva. Mitjançant els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general (PVCCG) es determina un nou valor cadastral per a la totalitat dels béns immobles urbans del municipi corresponent. Simultàniament a aquests procediments es determina també un nou valor cadastral per a tots els béns immobles rústics del municipi, que comptin amb construcció.

Els PVCCG s'inicien prèvia manifestació de l' interès per l'Ajuntament corresponent, en detectar -se diferències substancials entre els valors de mercat actuals i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, bé per modificacions del planejament urbanístic o per altres circumstàncies i després d'haver transcorregut el termini legal establert a aquest efecte. 

Cal recordar que, en funció de si està o no actualitzat el cadastre d'aquest immoble, se li gravarà amb un tipus o un altre.
La renda imputable per cada immoble urbà es realitza mitjançant l'aplicació dels següents percentatges:

1. Amb caràcter general s'aplicarà el 2% sobre el valor cadastral de l'immoble que figuri en el rebut de l' Impost sobre Béns Immobles (IBI).

2. L'1,1% per a aquells immobles el valor cadastral dels quals hagi estat revisat, modificat o determinat mitjançant un procediment de valoració col·lectiva que hagi entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.

3. Per a aquells immobles que manquin de valor cadastral o no hagin estat notificats al contribuent a la data de meritació de l' impost el percentatge de l'1,1% s'aplicarà sobre el 50% del major dels següents valors: el comprovat per l'Administració a l'efecte d'altres tributs o el preu, contraprestació o valor de l'adquisició.

 

Descarregar  pdf Circular

tornar al llistat

Destacamos